Partners
in projecten

Overzicht van onze recente activiteiten in drie sectoren, met sport als rode draad.

Alle sectoren
Sport
Onderwijs
Overheid
 • Procesbegeleider Rabo Versterkt! (vanaf 2016)
  Rabo Versterkt is het verenigingsondersteuningsprogramma van de Rabobank uitgevoerd door NOC*NSF. Van Egdom Consultancy mocht de eerste pilot uitvoeren in Den Bosch. Daarna volgende Hoorn, Gorinchem en Utrecht. De procesbegeleider is de spin in het web van de lokale uitvoering.
 • Projectgroep lid professionalisering tuchtrecht (v.a. 2014)
  Iedere sportbond kent zijn eigen rechtssysteem, het tuchtrecht. In een wereld waarin leden vaker naar de burgerrechter stappen en waar de belangen in de sport groter en groter worden is een verbeteringsslag van groot belang. Samen met de Sportconsultant Maarten van Koolwijk werkt Van Egdom Consultancy samen om het tuchtrecht van de sportbonden een kwaliteitsimpuls te geven.
 • Procesbegeleider integratie (2015 en 2016)
  De KWBN en Wandelnet willen samen de toekomst in. ZIj zien gezamenljk mogelijkheden om beter in te spelen op de behoefte van de moderne wandelaar. Van Egdom Consultancy onderteunt het integratieproces dat uiteindelijk moet leiden tot een sterke wandelsportorganisatie.
 • Procesbegeleider integratie (2015 en 2016)
  De KWBN en Wandelnet willen samen de toekomst in. Zij zien gezamenlijk mogelijkheden om beter in te spelen op de behoefte van de moderne wandelaar. Van Egdom Consultancy ondersteunt het integratieproces dat uiteindelijk moet leiden tot een sterke wandelsportorganisatie.
 • Voorzitter kaderdag (2013 en 2015)
  De kaderdag van de KNBLO NL en de NWB is begonnen als een laagdrempelige bijeenkomst met de nadruk op kruisbestuiving en kennisuitwisseling. Beide organisaties bespreken de mogelijkheden van een fusie. Van Egdom Consultancy vervult de rol van dagvoorzitter. Inmiddels heeft de kaderdag een vaste plaats verworven op de wandelsportagenda. Waar belangen in de sport groter en groter worden is een verbeteringsslag van groot belang. Samen met de Sportconsultant Maarten van Koolwijk werkt Van Egdom Consultancy samen om het tuchtrecht van de sportbonden een kwaliteitsimpuls te geven.
 • Procesbegeleider missie en visie (2014)
  De KNBLO NL en NWB zijn voornemens te gaan fuseren. Hierdoor ontstaat een sterke landelijke wandelsportorganisatie. Beide organisaties zijn in dit kader op zoek naar hun gezamenlijke missie en visie. Van Egdom Consultancy begeleidde de interactieve sessie met beide besturen waarin de contouren zijn geschetst van de inhoudelijke koers van de nieuwe organisatie.
 • Voorzitter Open Club sessies (v.a. 2014)
  NOC*NSF streeft naar sportverenigingen die een belangrijke rol in de samenleving spelen. Sommige verenigingen spelen zelfs op verschillende dossiers in het sociale domein een rol (participatie,zorg, e.d.). Door middel van het organiseren van bijeenkomsten wil zij verenigingen inspireren en stimuleren om zich te ontwikkelen tot een Open Club. Van Egdom Consultancy is avondvoorzitter van dergelijke bijeenkomsten die interactief van aard zijn en vaak tot prachtige voorbeelden leiden waartoe verenigingen in staat zijn.
 • Adviseur Accommodaties (2012)
  De KNZB zocht naar alternatieven voor hun verenigingen bij het gebruik van het zwembad. Van Egdom Consultancy startte een traject waarin meerdere vormen van samenwerking met de zwembadexploitant werden ontwikkeld. Inmiddels werkt de KNZB actief met het Masterplan zwembaden bij het ondersteunen van haar zwemverenigingen. Ook wordt in oktober 2014 het eerste 2521GZ zwembad in Hellevoetsluis geopend.
 • Projectleider ketenaanpak (v.a. 2014)
  De KNVB wil voor het terugdringen van het geweld op en rond de voetbalvelden meer gebruik maken van de kracht in de lokale keten (onderwijs, zorg, welzijn, politie, e.d.). Van Egdom Consultancy adviseert de KNVB en inspireert verenigingen en gemeenten om tot een lokale ketenaanpak te komen. Onderdeel hiervan is de samenwerking met Halt gericht op de veiligheidsanalyse bij verenigingen. Inmiddels is de veiligheidsanalyse in twintig verenigingen uitgevoerd.
 • Procesmanager regulering full contact vechtsport (v.a. 2014)
  In opdracht van het Ministerie van VWS heeft NOC*NSF een proces opgestart op te komen tot regulering van de full contact vechtsporten in Nederland. Van Egdom Consultancy treedt op als procecmanager en heeft een werkstructuur opgebouwd van werk, project en stuurgroepen om met adequate voorstellen te komen. De eindrapportage is inmiddels geaccordeerd en de voorbereidingen zijn begonnen voor de volgende fase van alliantievorming en draagvlak.
 • Projectleider Bewegen en Sport
  Landstede heeft Sport en Bewegen in haar profielkenmerken staan. De concrete betekenis moest verder ontwikkeld worden. Van Egdom Consultancy gaf als projectleider mede richting aan de aanpak die uiteindelijk leidde tot minimaal een uur bewegen en sport in de eerste twee klassen binnen Landstede. Hiermee was Landstede een voorbeeld hoe MBO instellingen, zonder wetgeving, Sport en Bewegen hoog op de onderwijsagenda krijgt.
 • Adviseur
  Sport en Bewegen is niet verplicht in het MBO. In opdracht van de alliantie School en Sport volgde Van Egdom Consultancy twaalf MBO instellingen die ambassadeur waren van hernieuwde aandacht voor Sport en Bewegen voor alle leerlingen in het MBO. Dit resulteerde in het handboek “Bewegen en Sport in het MBO. Ook werd Van Egdom Consultancy betrokken bij de verdere verspreiding van meer bewegen en sport in het MBO. Hij was leider van de thema’s organsiatie ontwikkeling en Olympisch Plan.
 • Adviseur
  Zowel de sport als de onderwijswereld zijn in beweging. Dit betekent continue aandacht voor positonering en sensitiviteit voor kansen en mogelijkheden. Van Egdom Consultancy adviseert en ondersteunt Leeuwenborgh Opleidingen / CIOS bij deze contiue opgave.
 • projectleider combinatiefuncties
  De gemeente Zaanstad wil gebruik maken van de regeling buurtsportcoaches in het kader van het VWS programma Sport in de Buurt. Door Van Egdom Consultancy een plan opgesteld om tot de aanstelling, werkgeverschap en financiering te komen t.b.v. aanstelling van de combinatiefunctionarissen. Uiteindelijk zijn bij de start 12fte aan functionarissen aangesteld.
 • Adviseur subsidies en tarieven
  De gemeente Arnhem wil t.b.v. het vitaliseren van sportverenigingen haar subsidie en tarievenstructuur aanpassen; minder indirecte subsidie en meer directe subsidie voor vitale maatschappelijke sportverenigingen. Van Egdom Consultancy heeft de interne projectgroep begeleid en externe bijeenkomsten met sportverenigingnen voorgezeten. Onderdeel van de opdracht was eveneens het adviseren van de projectgroep.Inmiddels kent de gemeente Arnhem een nieuwe subsidiestructuur voor vitale sportverenigingen.
 • Adviseur
  De alliantie School en Sport heeft de basis gelegd voor de invoering van buurtsport coaches en daarvoor de combinatiefunctionarissen. Van Egdom Consultancty begeleidde de eerste 12 werkgevers en combinatiefunctionarissen in Nederland. Deze leerervaringen vormden mede de basis voor de stimuleringsregeling.
 • Kerndocent
  De VSG wil graag haar leden zoveel mogelijk faciliteren opdat de gemeente optimaal kan profiteren van de waarde van sport. Van Egdom Consultancy is kerndocent van de cursus beleid Sport en Bewegingsstimulering. Hij stelt een cursusporgramma samen opdat de moderne sportambtenaar goed in staat is de verbindende lokale regisseur te zijn die sport moeiteloos verbindt met andere beleidsterreinen.
 • Procesbegeleider de gezamenlijke opgave
  Om de exploitatie van de Nijmeegse zwembaden te verbeteren heeft de gemeente een agenda opgesteld onder de titel “de gezamenlijke opgave”. Deze gezamenlijke opgave is door het platform Nijmeegse zwemverenigingen, Sport Fondsen Nijmegen en de gemeente vastgesteld. Onder leiding van van Van Egdom Consultancy als procesbegeleider is de gezamenlijke opdracht nader uitgwerkt en geconcretiseerd. Inmiddels is er een samenwerkingsovereenkomst en een aanbestedingsdocument t.b.v de exploitatie van de zwembaden.
 • Procesbegeleider
  De gemeente Oldebroek wilde in dialoog met sport, onderwijs, muziek en dorspsinitiatieven tot een proces komen om de (on)mogelijkheden van een tweede sporthal in Wezep te bespreken. De ambities waren hoog echter de financiele condities leken niet toereikend om deze ambities te kunnen vervullen. Van Egdom Consultancy heeft dit proces geleid waarbij de belangen van het onderwijs en de sport optimaal op elkaar zijn afgestemd. Inmiddels is de tweede sporthal aangekocht.
 • Kerndocent
  De VSG wil graag haar leden zoveel mogelijk faciliteren opdat de gemeente optimaal kan profiteren van de waarde van sport. Van Egdom Consultancy is kerndocent van de cursus beleid Sport en Bewegingsstimulering. Hij stelt een cursusporgramma samen opdat de moderne sportambtenaar goed in staat is de verbindende lokale regisseur te zijn die sport moeiteloos verbindt met andere beleidsterreinen.
 • Adviseur organisatie Sportbedrijf
  De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin de scheiding van sportontwikkeling en de exploitatie van sportaccommodaties binnen het Sportbedrijf moest worden onderzocht. Van Egdom Consultancy heeft het onderzoek uitgevoerd en de gemeente geadviseerd.
 • JOGG Coach
  JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Het uitgangspunt is met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De coach ondersteunt en adviseert de lokale JOGG regisseur bij vooral de start van JOGG. Inmiddels is Van Egdom Consultancy actief in de gemeentes Tilburg, Wageningen, Doetinchem, Geldermalsen, Cuijk, en Stichtse Vecht.